Stanovy občianskeho združenia STREDOVEK.SK

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA STREDOVEK.SK


podľa zákona č. 83/1990 zb. o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov

Článok 1
Základné ustanovenia

1.1 Názov občianskeho združenia: STREDOVEK.SK (ďalej v týchto stanovách len
ako „občianske združenie“).
1.2 Sídlo občianskeho združenia : Stavbárska 4, 821 07 Bratislava.
1.3 Občianske združenie je nepolitické, dobrovoľné, neziskové, záujmové združenie
fyzických (prípadne právnických) osôb, ktoré svojimi aktivitami realizujú ciele
združenia.
Občianske združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá
svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi
Slovenskej republiky.
Občianske združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými
organizáciami sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a v zahraničí.
Pracovným jazykom združenia je slovenský jazyk.
Pôsobnosť občianskeho združenia je v rámci územie celého Slovenska.
Článok 2
Ciele a predmet činnosti združenia

2.1 Hlavným cieľom je:
a/ Podporiť pevné vzťahy v rodinách prostredníctvom spoločných zážitkov a zároveň
zvyšovať informovanosť verejnosti o Stredovekej kultúre, umení, jazyku, tradíciách a
histórii na území Slovenska a priľahlého regiónu,
b/ Zviditeľňovanie kultúrneho, historického a prírodného bohatstva a dedičstva
Slovenskej republiky a priľahlého regiónu,
c/ Prezentovanie ľudí a organizácií, ktorých činnosť je spätá s rodinami, deťmi,
kultúrou, umením, históriou a aktívnym životným štýlom.
d/ Poskytovanie inšpirácií rodinám k tráveniu voľného času v súlade so stredovekými
tradíciami,
e/ Kultúrno – osvetová činnosť, zameraná na spoznávanie a udržiavanie kultúry,
umenia, jedla, jazyka, remesiel a tradícií stredovekého života na území Slovenskej
republiky a priľahlého regiónu,
f/ Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre
uspokojovanie vytýčených cieľov uvedených vyššie.
g/ Zviditeľňovanie kultúrneho, historického a prírodného bohatstva a dedičstva
Slovenskej republiky a priľahlého regiónu,
h/ Organizovať a podporovať aktivity v oblasti kultúry, remesiel, gastronómie
cestovného ruchu, sociálnych služieb, v oblasti športu, aktívneho odpočinku detí,
mládeže a dospelých a v oblasti starostlivosti o históriu Slovenska a priľahlého
regiónu,
i/ Propagácia a medializácia histórie
j/ Dopĺňať a sprístupniť muzeálne zbierky
k/ Starostlivosť a obnova kultúrnych a historických pamiatok
l/ Občianske združenie neposkytuje odplatné poradenstvo ani služby za odplatu.
2.2 Činnosť združenia, sledujúc stanovené ciele, bude spočívať najmä v:
a/ organizácii a realizácii vzdelávacích, kultúrno-spoločenských a záujmových
podujatí zameraných predovšetkým na sprostredkovanie osvetovej činnosti
stredovekých tradícií, kultúry, hudby, remesiel, jedla a všedných denných aktivít.
b/ organizácii aktivít zameraných na dosahovanie cieľov a predmetu činnosti
občianskeho združenia ako: festivaly, denné tábory, besedy, súťaže, výstavy,
koncerty, umelecké predstavenia, jazykové kurzy, prednášky, workšopy, semináre,
stretnutia klubovéhotypu, podpora publikačných aktivít, obnova kultúrnych a
historických pamiatok a i.,
c/ spolupráci so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, podporovanía
participácii na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít
obdobného zamerania.
d/ Občianske združenie pri plnení svojich cieľov komunikuje a spolupracuje s
novinármi, publicistami, odborníkmi a širšou verejnosťou. Spolupracuje tiež s
príslušnými orgánmi štátnej správy, fyzickými a právnickými osobami.
Článok 3
Členstvo v združení

3.1 Členom združenia sa môže stať fyzická osoba staršia ako 15 rokov, poprípade aj
právnická osoba na základe záujemcom podpísanej žiadosti, súhlasiacej so
stanovami a cieľmi združenia.
a/ O prijatí za člena združenia rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou
väčšinou hlasov.
b/ Členstvo vzniká dňom prijatia za člena. Dokladom o členstve je písomné
potvrdenie o členstve, ktoré vydáva predsedníctvo.
c/ Povinný členský poplatok je 50,-€/rok. Tento poplatok zaplatí člen po nadobudnutí
písomného potvrdenia o členstve.
d/ V písomnej žiadosti záujemca o členstvo vyhlási, že súhlasí so stanovami
občianskeho združenia a že bude podporovať ciele občianskeho združenia a
podieľať sa na jeho činnostiach. Zároveň v žiadosti uvedie svoj prínos v prípade
prijatia za člena združenia.
e/ Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie občianskeho združenia
ministerstvom, stávajú jeho členmi a zároveň členmi Valného zhromaždenia
občianskeho združenia.
3.2 Členstvo v združení môže byť:
a/ riadne
b/ čestné
3.3 Riadne členstvo vzniká:
a/ podaním písomnej prihlášky do združenia,
b/ uhradením členského poplatku,
c/ členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
3.4 Čestné členstvo vzniká rozhodnutím predsedníctva združenia o udelenení
čestného členstva za:
a/ zvláštny prínos v oblastiach, ktorými sa občianske združenie STREDOVEK.SK
zaoberá.
b/ za významnú finančnú alebo materiálnu podporu združenia,
c/ alebo pre iný relevantný dôvod, o ktorom rozhodne Valné zhromaždenie
nadpolovičnou väčšinou.
3.5 Členstvo zaniká:
a/ vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena
predsedníctvu,
b/ vylúčením – z vážneho dôvodu, ak je správanie člena v rozpore so stanovami
združenia a povinnosťami člena,
c/ neuhradením členského poplatku,
d/ úmrtím člena,
e/ vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
f/ zánikom združenia.
Článok 4
Práva a povinnosti členov

4.1 Riadny člen združenia má právo:
a/ podieľať sa na činnosti združenia,
b/ voliť a byť volený do orgánov združenia,
c/ obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o
stanovisko,
d/ Uchádzať sa o funkciu v Predsedníctve združenia môže člen až po dvoch rokoch
od jeho prijatia za riadneho člena združenia.
4.2 Čestný člen združenia má právo:
a/ byť informovaný a podieľať sa na činnosti združenia,
b/ podávať návrhy na činnosť združenia,
c/ v roku, v ktorom združeniu poskytol finančný príspevok alebo sponzorský dar, byť
uvádzaný medzi sponzormi projektov na miestach, ktoré slúžia na tento účel.
4.3 Povinnosti člena sú:
a/ dodržiavať stanovy združenia,
b/ pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
c/ plniť uznesenia orgánov združenia,
d/ podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom
združenia a podieľať sa na jeho činnosti,
e/ nekonať v rozpore s cieľmi a aktivitami združenia,
f/ platiť členské príspevky,
g/ ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
Článok 5
Orgány združenia

5.1 Orgánmi združenia sú:
a/ Valné zhromaždenie
b/ Predsedníctvo združenia
c/ Dozorná rada
5.2 Valné zhromaždenie je najvyšší orgán združenia, utvorený zo všetkých jeho
členov.
Valné zhromaždenie:
a/ schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
b/ rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo
dobrovoľným rozpustením,
c/ schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
d/ schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
e/ volí a odvoláva členov Predsedníctva,
f/ volí a odvoláva členov Dozornej rady,
g/ schvaľuje interné predpisy združenia, pokiaľ sa členovia rozhodnú tieto prijať,
pričom interné predpisy musia byť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej
republiky.
h/ Zasadanie Valného zhromaždenia zvoláva Predsedníctvo jeden krát do roka,
mimoriadne zasadanie Valného zhromaždenia zvoláva predseda združenia, ak ho o
to požiada najmenej 1/3 riadnych členov alebo 1/3 členov Predsedníctva.
i/ Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná
väčšina všetkých riadnych členov. Po uplynutí tridsiatich minút od začiatku valného
zhromaždenia je valné zhromaždenie uznášaniaschopné bez ohľadu na počet
prítomných.
j/ Návrhy a uznesenia sú prijaté, ak získajú nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných
riadnych členov, s výnimkou rozhodnutí o zmene stanov a zániku združenia, na ktoré
je potrebný súhlas 2/3 prítomných účastníkov, nie však menej ako polovica hlasov
všetkých riadnych členov.
k/ Ak sa riadny člen nemôže osobne zúčastniť valného zhromaždenia, môže svoje
hlasovacie právo delegovať na iného riadneho člena prostredníctvom písomného
splnomocnenia.
l/ Valné zhromaždenie a jeho rozhodovací proces sa môže konať aj elektronickou
formou (videohovor, e-mail)
j/ rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,
5.3 Predsedníctvo združenia :
a/ je výkonným a rozhodujúcim orgánom združenia, riadi činnosť združenia v období
medzi dvoma zasadaniami Valného zhromaždenia a za svoju činnosť je zodpovedné
Valnému zhromaždeniu,
b/ má 3 členov, ktorých funkčné obdobie je 2 roky a schádza sa najmenej dvakrát do
roka,
c/ je uznášaniaschopné a rozhoduje, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho
členov,
d/ volí spomedzi svojich členov 2 predsedov a odvoláva ich,
e/ riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
f/ zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Valného zhromaždenia,
g/ vypracúva plán činnosti, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení
združenia,
h/ rozhoduje o zrušení združenia, ak sa Valné zhromaždenie nezíde do troch
mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,
i/ ustanovuje likvidátora v prípade zániku združenia,
j/ predseda združenia je volený na dobu 2 rokov.
5.4 Práva a povinnosti predsedov združenia:
a/ sú štatutármi združenia,
b/ všetky svoje práva aj povinnosti môžu realizovať jednotlivo a od seba nezávisle
(okrem vymedzených),
c/ zvolávajú valné zhromaždenie,
d/ sú zodpovední za napĺňanie cieľov,
e/ navrhujú dlhodobé ciele,
f/ navrhujú a schvaľujú krátkodobé ciele,
g/ reprezentujú združenie navonok,
h/ vo vnútri združenia sú zodpovední za výkon procesov potrebných pre fungovanie
združenia,
i/ určujú vnútornú organizačnú štruktúru (najmä zamestnancov združenia),
j/ zamestnávajú, regulujú, poverujú personál združenia a riadia organizáciu práce,
k/ majú právo získavať a disponovať s prostriedkami združenia za účelom naplnenia
cieľov
l/ nakladať majetkom a finančnými prostriedkami združenia len so súhlasom
obidvoch predsedov združenia.
m/ môžu rozhodnúť o udelení odmeny riadnemu členovi združenia za jeho činnosť.
5.5 Dozorná rada:
a/ je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť sa zodpovedá Valnému
zhromaždeniu,
b/ dozorná rada má jedného až troch členov. V prípade, že je viac členná, členovia
spomedzi seba volia predsedu. Jej členovia nemôžu byť členmi Predsedníctva.
Dozorná rada sa schádza minimálne raz ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi
predseda dozornej rady. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina jej členov. Predseda Dozornej rady má právo zúčastňovať sa
na zasadaniach Predsedníctva s hlasom poradným.
c/ kontroluje dodržiavanie stanov združenia, plnenie uznesení Valného
zhromaždenia a Predsedníctva, dohliada na to, aby sa činnosť združenia
uskutočňovala v súlade s právnymi predpismi,
d/ kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje Predsedníctvo na nedostatky a
navrhuje mu riešenia na ich odstránenie.
Článok 6
Hospodárenie združenia

6.1 Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
6.2. Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu.
6.3 Zdrojmi majetku sú:
a/ členské príspevky,
b/ príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb,
c/ dotácie alebo príspevky vládnych inštitúcií a miestnej samosprávy,
d/ 2 % z dani z príjmov fyzických a právnických osôb poukázanych podľa § 50
Zákona o dani z príjmu,
e/ výnosy majetku,
f/ dedičstvá,
g/ príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia,
h) príjmy z organizovania stredovekých festivalov a menších udalostí spojených s
históriou a kultúrnou či remeselnou osvetou.
7.4 Hospodárenie združenia sa riadi všeobecne platnými právnymi predpismi a
schváleným Rozpočtom.
7.5 Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa
združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v
doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmom činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu
so zabezpečením cieľov a poslaní, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a
stanovami.
7.6 Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na
nasledujúce obdobie.
Článok 7
Zánik združenia

8.1 Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným združením alebo
právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR. O dobrovoľnom rozpustení a o
zlúčení občianskeho združenia s iným združením rozhoduje Valné zhromaždenie
dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov.
8.2 V prípade zániku rozpustením predsedníctvo ustanovuje likvidátora.
8.3 Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok
sa v prípade likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácii alebo právnickej
osobe s podobnými cieľmi alebo na verejnoprospešné a charitatívno – humánne
účely. Pri zániku občianskeho združenia sa vykoná majetkové vyrovnanie, ktoré sa
vykoná v súlade s cieľmi združenia. O spôsobe majetkového vyrovnania rozhodne
členská schôdza dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov. Vychádza sa z
toho, že pri zániku združenia majú všetci členovia nárok na rovnaký podiel na
zostatku majetku združenia. Pri zániku združenia dobrovoľným rozpustením sa
vykoná majetkové vyrovnanie primerane podľa ustanovenia Obchodného zákonníka
o likvidácii spoločnosti.
Článok 8
Záverečné ustanovenia

9.1 Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR a podľa príslušných
zákonných predpisov.
9.2 Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR

Občianske združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

Tieto stanovy v úplnom znení boli schválené na zasadnutí prípravného výboru dňa
29.9.2019 v Bratislave