Tombola

Ceny, ktoré môžete vyhrať

Ceny budú postupne pribúdať.

Jeden z vás získa Smart televízor od spoločnosti ORAVA
39″ HD Ready SMART LED televízor s WiFi
DVB-T/T2/C/S2  (MPEG2, MPEG4)
PVR Ready (funkcia nahrávania)
 funkcia NETFLIX

Traja z vás získajú balíček kozmetiky BALNEA, v ktorej sa skrývajú aj liečivé účinky vody z kúpeľného mesta Dudince.

Piati z vás získajú dva kusy nádherných štrngacích pohárov od pivovaru Veľkopopvický Kozel
Obsah pohára 500 ml

Traja z vás získajú kartón piva Mistrův ležák od pivovaru Veľkopopovický Kozel.
Výhru môže prevziať len osoba staršia ako 18 rokov!

Dvaja z vás získajú krásnu knižnú publikáciu o Regióne HONT, ktorú nám poskytla Oblastná organizácie cestovného ruchu Dudince. 
Autor: Martin Kmeť a kolektív.

Cena jedného tombolového lístka je 1€

Do tomboly sa môžete zapojiť aj prostredníctvom nákupu ONLINE tombolového lístka cez nášho partnera Predpredaj.sk. Týmto spôsobom je možné zakúpiť tombolové lístky najneskôr do 14. 8. 2020 do 20:00. Žrebovanie tomboly prebehne 15.8.2020 o 17:30 v Bratislave. Žrebovanie zabezpečí a na výsledky dohliadne organizátor tomboly. Pravidlá tomboly si prečítate nižšie.

Share on facebook
Facebook

Pravidlá tomboly “TOMBOLA počas podujatia Festival Stredovek.sk 2020

Tieto Pravidlá sú jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže TOMBOLA v rámci podujatia „Festival Stredovek.sk 2020“ (ďalej len ako „Tombola“ a „Pravidlá tomboly“). Tieto Pravidlá môžu byť zmenené len formou písomných dodatkov k nim.

1. Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľom aj organizátorom Tomboly je občianske združenie STREDOVEK.SK. so sídlom Stavbárska 4, 821 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52729427 (ďalej len „Usporiadateľ“). Účelom Tomboly je propagácia a podpora podujatia Festival Stredovek.sk 2020, zasielanie informačného emailu/newsletter-u Usporiadateľa, obsahujúceho najmä informácie z histórie, pozvánky na podujatia či reklamné a marketingové informácie a inzeráty Usporiadateľa.

2. Miesto a čas konania Tomboly

Predaj tombolových lístkov sa bude konať online od 31.7.2020 prostredníctvom nášho partnera www.predpredaj.sk 
Online predaj tombolových lístkov sa ukončí 14. 8. 2020 o 20:00. 

3. Podmienky účasti v Tombole

1. Zúčastniť sa môže každý kto si zakúpi online tombolový lístok a každý, kto si zakúpi tombolový lístok v areály Festivalu Stredovek.sk a splní všetky podmienky účasti v Tombole uvedené v Pravidlách Tomboly, čím sa stáva účastníkom (ďalej len „Účastník“). 

3. Podmienkou účasti v Tombole je:
 Kúpa tombolového lístka s kontaktnými údajmi (ďalej len „tombolový lístok Účastníka“).
 Súhlas s Pravidlami Tomboly a prejavenie záujmu o zaradenie do žrebovania o Výhry vhodením tombolového lístka Účastníka do žrebovacieho boxu Usporiadateľa. Účastníci, ktorí si zakúpili tombolové lístky prostredníctvom predpredaja cez www.predpredaj.sk sú zaradení do žrebovania automaticky.
4. Jeden Účastník si môže kúpiť viac tombolových lístkov.

4. Výhry

1. Výhrami sú darčekové poukážky, vstupenky či iné vecné ceny poskytnuté Usporiadateľom, resp. jeho partnermi, pričom hodnota žiadnej z nich nepresahuje sumu 350,- EUR (ďalej len „Výhra“).
2. Žrebovanie prebehne 15.8.2020 o 17:30 v Bratislave. O výsledkoch žrebovania bude Usporiadateľ informovať prostredníctvom svojej webovej stránky www.stredovek.sk (ďalej ako „Vyhlásenie výhercov Tomboly“).
3. Nárok na Výhru vznikne Účastníkovi na základe vyžrebovania čísla vstupenky, ktorú si zakúpil, Usporiadateľom, resp. ním určenou osobou.
4. Usporiadateľ bude výhercu o Výhre informovať e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom partnera www.predpredaj.sk
5. Výherca si výhru môže vyzdvihnúť priamo na Festivale Stredovek.sk alebo v sídle usporiadateľa v nasledujúcich pracovných dňoch alebo mu bude poskytnutí poukaz pre vyzdvihnutie výhry v niektorej z predajní partnera, ktorí výhru do tomboly poskytol.
6. Výhru z tejto Tomboly nie je možné v zmysle §845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov súdne vymáhať, ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena Výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Výherca môže právo na Výhru previesť na tretiu osobu iba so súhlasom Usporiadateľa.

5. Ochrana osobných údajov

1. Účastník Tomboly vypísaním a vhodením tombolového lístka Účastníka do žrebovacieho boxu Usporiadateľa udeľuje súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov poskytnutých Usporiadateľovi na čas siedmych (7) rokov (ďalej ako „Súhlas so spracovaním osobných údajov“). Tombolové lístky zakúpené v predpredaji budú do žrebovacieho boxu vložené usporiadateľom. Sieť www.predpredaj.sk nám poskytne unikátne čísla všetkých zakúpených tombolových lístkov.
2. Usporiadateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje použije len na vyššie uvedené účely. Usporiadateľ má pri spracúvaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“).
3. Účastník Tomboly udeľuje Usporiadateľovi súhlas podľa § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, bez vecného, časového, kvantitatívneho a územného obmedzenia, aby prostredníctvom tlače, internetu alebo iného masovokomunikačného prostriedku zverejnil jeho meno, priezvisko.
4. Spracúvané osobné údaje je Usporiadateľ oprávnený spracúvať aj prostredníctvom iného subjektu. V rovnakom rozsahu, rovnakým subjektom a za rovnakých podmienok udeľuje Účastník súhlas aj na spracúvanie iných ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaju.
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Účastník kedykoľvek odvolať a to zaslaním tejto požiadavky elektronicky na e-mailovú adresu info@stredovek.sk alebo poštou na adresu sídla Usporiadateľa. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov pred Vyhlásením výhercov Tomboly má za následok vyradenie Účastníka z losovania Tomboly.
6. V prípade neaktuálnosti osobných údajov poskytnutých Účastníkom, po uplynutí 7 rokov od udelenia Súhlasu so spracovaním osobných údajov, alebo v prípade odvolania Súhlasu so spracovaním osobných údajov, budú tieto osobné údaje zlikvidované, okrem prípadu spracúvania osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu na historický výskum, vedecký výskum a vývoj alebo na účely štatistiky a zároveň ich Usporiadateľ označí, anonymizuje, ak tým možno dosiahnuť účel spracúvania a zlikviduje ich ihneď ako sa stanú nepotrebnými.
7. Účastník udelením Súhlasu so spracovaním osobných údajov zároveň vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne, je si je vedomý svojich práv v zmysle §28 Zákona a boli mu poskytnuté všetky informácie podľa §15 Zákona.

6. Osobitné podmienky Tomboly

1. Účasťou v Tombole Účastník automaticky vyjadruje súhlas s Pravidlami Tomboly a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade zistenia, že Účastník konal v rozpore s Pravidlami Tomboly, stráca nárok na akúkoľvek výhodu z Tomboly mu plynúcu, najmä nárok na Výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia Pravidiel Tomboly, má Usporiadateľ právo, výlučne na základe vlastného uváženia, vylúčiť Účastníka z Tomboly.
2. Usporiadateľ Tomboly nezodpovedá za akékoľvek konanie tretích osôb akokoľvek participujúcich na Tombole ani za konanie a plnenie záväzkov svojich obchodných partnerov, ktorí poskytli Výhry do Tomboly.
3. Usporiadateľ Tomboly nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou či Výhrou v Tombole.
4. Neznalosť ustanovení Pravidiel Tomboly nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu prihliadať.
5. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody v súvislosti s užívaním Výhry.
6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa Tomboly podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek Pravidlá Tomboly zmeniť a Tombolu obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť, a to bez náhrady, a s účinnosťou v okamihu uverejnenia v Mieste konania Tomboly.
7. Pri akýchkoľvek sporoch a nejasnostiach týkajúcich sa Tomboly, Pravidiel Tomboly či akýchkoľvek nárokov v Tomboly, je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Usporiadateľa Tombole.

Tieto Pravidlá Tomboly sú k dispozícii v Mieste a Čase konania Tomboly a na www.stredovek.sk/tombola

V Bratislave, 29. 7. 2020