Nezaradené

Všeobecné záväzné podmienky účasti na Festivale STREDOVEK.SK

Práva a povinnosti predajcu a organizátora bližšie neurčené týmito podmienkami sa spravujú Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. a ďalšími platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Organizátor a správca Festivalu Stredovek: občianske združenie STREDOVEK.SK: Stavbárska 4, 821 07 Bratislava IČO:52729427, nie sme platcami DPH, bankové spojenie: FIO banka, a.s.| č.ú : 2901756680 v zastúpení: Bc. Petronela Korbová (ďalej „organizátor“). 

 Preambula

Festival Stredovek  je organizovaný občianskym združením STREDOVEK.SK (ďalej len „festival“). Festival sa koná v areáli opevneného kláštora v obci Bzovík, v okrese Krupina.

 I. Predmet podmienok 

1. Predmetom týchto podmienok je úprava práv, povinností a právnych vzťahov medzi organizátorom festivalu Stredovek a predajcom pri účasti predajcu na festivale a pri prenájme predajného stola alebo predajného stánku organizátorom predajcovi. Tieto podmienky sú pre organizátora a predajcov záväzné a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2. Organizátor zabezpečí pre predajcu predajné miesto a podľa dohody aj predajný stánok na dobu trvania festivalu Stredovek v deň konania a predajca za to zaplatí účastnícky poplatok.

 II. Práva a povinnosti predajcu 

1. Predajca je oprávnený predávať tovar a poskytovať služby na festivale podľa týchto podmienok a podľa podmienok z prihlášky, na základe ktorej je predajca akceptovaný organizátorom. Predajca nie je oprávnený predávať iné tovary či poskytovať iné služby, ako uviedol v prihláške a tiež sa nesmie vychyľovať od predmetu svojej činnosti známemu organizátorovi (podľa predajcom poskytnutých informácií alebo informácií z webstránky predajcu a pod.). 

2. Predajcovia predávajúci tovar neurčený na priamu konzumáciu na mieste a poskytovatelia služieb (ďalej spolu len „predajcovia tovarov“ a „predaj tovarov“) a predajcovia tovarov určených ma priamu konzumáciu na mieste (ďalej len „gastro predajcovia“ a „gastro predaj“) sú povinní mať na festivale aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenský list, potvrdenie o pridelení DIČ; v prípade poľnohospodárov potvrdenie príslušného miestneho, mestského alebo obecného úradu o vlastníctve pôdy alebo registráciu farmy a v prípade predajcov tovarov určených na priamu konzumáciu aktuálne a platné dokumenty od hygieny. 

2.1. Predajcovia, ktorí zaobchádzajú s a ponúkajú potraviny a jedlo, sú povinní mať aj povolenie na ambulantný predaj od príslušných orgánov úradu verejného zdravotníctva a veterinárnej správy, osvedčenie o odbornej spôsobilosti a zdravotný preukaz, a to tak v prípade predajcov tovarov určených na priamu konzumáciu na mieste, ako aj v prípade predajcov potravín neurčených na priamu konzumáciu na mieste. Obchodníci s potravinami (neurčených na priamu konzumáciu na mieste) sú povinní mať tiež potvrdenie o schválení skladu regionálnym úradom verejného zdravotníctva. 

2.2. Každý predajca je povinný pri podaní prihlášky predložiť fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU zo svojej knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo predložiť čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu (Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice), že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu. 

2.3. Predávajúci je povinný mať počas predaja pri sebe:

a) doklad o oprávnení na podnikanie (ŽL,Výpis z OR,Registrácia SHR, Potvrdenie obce o vlastníctve pôdy ak je predajca roľníckych prebytkov), 

b) zdravotný preukaz a posudok príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,

c) pri predaji húb osvedčenie o základných znalostiach húb,

d) doklad o nadobudnutí tovaru,

e) autorizovanú inšpekčnú knihu ak je povinný ju používať;

3.Predajca je povinný uhradiť v prihláške stanovený poplatok, pozostávajúci z prenájmu predajného miesta (podľa metrov), v prípade objednania za prenájom predajného stánku a za spotrebu elektriny (podľa nahlásených kW) do dátumu splatnosti, uvedenom na faktúre, výlučne bankovým prevodom, alebo hotovostným vkladom na účet STREDOVEK.SK o.z.

4. Predajca je povinný si priniesť vlastné elektrické káble na pripojenie do siete (predĺžovačku) a zabezpečiť prístup k vode, ak si to vyžadujú hygienické predpisy podľa jeho predmetu predaja. Predajcovia, ktorí používajú otvorený oheň, sú povinní mať pri sebe hasiaci prístroj podľa platných predpisov. 

5. Predajca je zodpovedný za vlastnú registračnú pokladňu (na ambulantný predaj) podľa aktuálnej vyhlášky a zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. 

6. Predajcovi bude pridelené predajné miesto (priestor) na festivale  podľa plánu vyhotoveného organizátorom. Predajca sa zaväzuje rešpektovať plán zhotovený organizátorom a riadiť sa pokynmi organizátora pri prideľovaní miesta a prenajatého stola či stánku. Predajca nesmie svoje miesto alebo jeho časť prenajať tretej osobe alebo ho prenajať. Jedno predajné miesto pridelené podľa úhrady účastníckeho príspevku je pridelené vždy len jednému predajcovi (jedno IČO, či jeden subjekt, farmár atď.) a viacerí predajcovia ho nesmú zdieľať. Predajca nesmie predávať tovary alebo poskytovať služby za inú osobu či iného predajcu. Predajca nesmie propagovať politickú stranu alebo hnutie ani prezentovať názory, ktoré vedú k podpore a propagácii skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd alebo k podnecovaniu k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti. 

7. Predajca je povinný postupovať pri účasti na festivale so starostlivosťou a ohľadom na ostatných účastníkov, účinkujúcich a predajcov. Toto platí vo zvýšenej miere pri inštalácii a deinštalácii stolov/stánkov a tovaru na predajných miestach, kedy je zvýšený pohyb chodcov zároveň s jazdou vozidiel, ďalej pri vjazde vozidlami do zóny v areáli festivalu. Predajca zodpovedá za škody vzniknuté ním, či jeho zamestnancami. Predajcovia, ktorí si prenajmú stánok, sú zodpovední za škody vzniknuté na prenajatom stánku (s výnimkou bežného užívania). Predajcovia sú povinní uviesť prenajatý stánok do stavu, v akom si ho prenajali. Predajcovia sú povinní uhradiť vopred organizátorovi zálohu vo výške 50,‐ EUR za stánok, ktoré pri odovzdaní nepoškodeného stánku na konci podujatia organizátor vráti predajcovi. Zálohu alebo jej časť môže organizátor jednostranne použiť na úhradu nákladov na opravu alebo vyčistenie stánku, ak ho predajca odovzdá v stave, ktorý nezodpovedá bežnému opotrebeniu. Predajca či poskytovateľ služieb sám znáša škody spôsobené zlým počasím, či nemožnosťou zúčastniť sa festivale z tohto dôvodu.

8. Predajcovi bude sprístupnená zóna autom na inštaláciu stánkov a tovaru v čase medzi 6.00 – 9.00 hod v 1. deň festivalu 7.8.2020. Po 9.00 nebudú autá vpustené do zóny a predajcovia budú musieť svoj tovar nosiť manuálne z najbližšej prejazdnej cesty. Predajca je povinný vyjsť so svojím vozidlom von zo zóny do 9.00 v deň festivalu. Festival  bude otvorený verejnosti od 10.00 – 22.00 hod. Predajca sa zaväzuje predávať tovary a poskytovať služby počas celej doby trvania festivalu. Od 8.8.2020 o 22.00 hod. bude celá zóna autám opäť prístupná a všetky veci súvisiace s predajom musia byť kompletne odpratané do 9.8.2020 do 13:00 hod.

9. Predajca udeľuje organizátorovi súhlas na zhotovovanie obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov predajcu, jeho predajného miesta, služieb a tovaru. Predajca tiež udeľuje súhlas na použitie týchto záznamov na medializáciu a propagáciu festivalu organizátorom. 

10. Predávajúci je povinný strpieť prípadnú kontrolu orgánom verejnej správy.

 III. Práva a povinnosti organizátora 

1. Organizátor zabezpečí organizáciu festivalu Stredovek, kontakt a komunikáciu s dotknutými orgánmi, spoluprácu s obecným úradom v obci Bzovík, vytvorenie programu, výber a koordináciu predajcov a účinkujúcich, medializáciu a reklamu podujatia, kontakt a prezentáciu partnerov, vytvorenie plánu festivalu a časového harmonogramu festivalu, prenájom stolov, hygienické zariadenia pre účastníkov podujatia a predajcov, informácie o podujatí a organizácii. Organizátor sa zaväzuje získať povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na festivale od obce pre predajcu, ktorý splní podmienky a dodá dokumenty potrebné podľa odsekov 2-2.3 článku II týchto podmienok. 

2. Organizátor nezodpovedá za škody vzniknuté predajcami, účinkujúcimi, či účastníkmi festivalu. Organizátor nezodpovedá za kvalitu tovaru a služieb poskytovaných na festivale, ako ani nedáva žiadne záruky za tovar a služby. Organizátor nezodpovedá za žiadne straty, či odcudzenia na festivale. Organizátor nezodpovedá za straty na zisku predávajúcich. Organizátor nezodpovedá za zlé počasie a je v prípade obzvlášť zlého počasia (napr. extrémny dážď, vietor či sneh) oprávnený festival v deň konania zrušiť bez nároku predajcov (poskytovateľov služieb) na náhradu škody, či ušlého zisku a bez vrátenia účastníckeho poplatku (najmä z dôvodu ochrany života a zdravia účastníkov festivalu). 

3. Organizátor si vyhradzuje právo na poslednú chvíľu zmeniť umiestnenie predajných miest predajcov.

IV. Pokuta a zrušenie účasti predajcu  

1. V prípade, že sa ukáže, že predajca nespĺňa podmienky účasti na festivale (napr. podmienky podľa čl. II ods. 2-5), či nemá aktuálne potrebné dokumenty uvedené v čl. II ods. 2-2.3, účasť na festivale mu bude odopretá a zaplatený účastnícky poplatok podľa čl. II ods. 3 sa mu nevráti a použije sa ako pokuta za porušenie povinností predajcom. V prípade porušení ustanovení v čl. II ods. 2-2.3, 4 a 5 je organizátor oprávnený zrušiť účasť predajcu a použiť účastnícky poplatok podľa čl. II ods. 3 ako pokutu za porušenie povinností predajcom. Akceptovaný predávajúci je povinný uhradiť účastnícky poplatok aj v prípade, že sa na festival nedostaví. 

2. Ak dôjde k porušeniu ustanovení čl. II ods. 6 a 7 predajcom, organizátor je oprávnený okamžite zrušiť účasť predajcu a organizátor použije účastnícky poplatok ako pokutu za porušenie povinností predajcom. 

3. V prípade zrušenia účasti predajcu organizátorom podľa článku IV. ods. 1 a 2 nevzniká predajcovi žiadny nárok na náhradu prípadných škôd či ušlého zisku. To platí aj v prípade zrušenia festivalu Stredovek z dôvodov nepriazne počasia uvedených v článku III ods. 2.